Gdańsk 2019-06-20

Informacja Rady Dzielnicy w sprawie hosteli działających na terenie dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

Rada Dzielnicy otrzymywała liczne zgłoszenia mieszkańców zawierające poważne obawy przed coraz większą ilością powstających na terenie naszej dzielnicy obiektów na wynajem krótkoterminowy i długoterminowy oraz wiążących się z tym zagrożeń a mianowicie: uzasadnione obawy o spadki wartości nieruchomości położonych w sąsiedztwie takich hosteli, obawy o brak odpowiedniego wyposażenia takich obiektów w urządzenia ppoż., co w przypadku pożaru, może skutkować nie tylko tragedią osób tam zamieszkujących, ale także poważnymi stratami w nieruchomościach sąsiadujących, łamanie prawa mieszkańców do ciszy i odpoczynku, brak miejsc do parkowania dla mieszkańców, gdyż ulice są zastawione przez samochody gości hostelowych.

Mając na względzie powyższe, Rada Dzielnicy WM w dniu 12-12-2017r. podjęła uchwałę Nr 15/XIV/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wzrastającej liczby hosteli na terenie Dzielnicy Wzgórza Mickiewicza. Na podstawie podstawie podjętej uchwały, Rada Dzielnicy rozpoczęła działania zmierzające do uzyskania wszelkich informacji, dotyczących zgodności z obowiązującym prawem działalności hotelarskiej. Skierowano pisma zawierające wnioski do : Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Prezydenta Miasta Gdańska, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku złożonych wniosków odbyła się, na terenie dzielnicy, wizja lokalna przedstawicieli Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, z której został sporządzony raport. Ponadto ze strony Urzędu Miasta w Gdańsku – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego otrzymano analizę możliwości prawnych (w załączeniu). Obecnie, po otrzymaniu odpowiedzi na skargę od Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku na opieszałość w działaniach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, RDWM czeka na konkretne decyzje ze strony PINB jako, że nadzór nad tym, czy obiekt jest użytkowany zgodnie z jego projektowaną funkcją i przeznaczeniem, sprawuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

UWAGA: Ważnym jest, aby mieszkańcy bezpośrednio informowali o wszelkich nieprawidłowościach odpowiednie służby jak Policja, Straż Miejska, Pogotowie Gazowe, Straż Pożarna itd. Działania rady muszą być poparte zgłoszeniami od mieszkańców.