PROTOKÓŁ

 IX sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, która odbyła się w dniu 24 październik 2016 r, w siedzibie Rady przy ulicy Jacka Soplicy 15.

Posiedzenie Rady Dzielnicy „Wzgórze Mickiewicza” w Gdańsku otworzył Przewodniczący Rady – Marek Kurant, który stwierdził, że obecnych  jest 12 radnych ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu ) tym samym istnieje kworum do podejmowania uchwał.  Na sesję RDWM przybyło 23 mieszkańców dzielnicy.

IX sesja RDWM zwołana została przez Przewodniczącego RDWM, Pana Marka Kuranta z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy regulaminowe.
  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Zatwierdzenie porządku obrad.
  1. Dyskusja i rozważenie propozycji Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Piotra Grzelaka, przedstawionej w liście z dnia 28.09.2016 w sprawie wyrażenia opinii na temat obsługi dzielnicy autobusami standardowymi, ulicami Wojskiego, Telimeny i Pana Tadeusza. Pismo będzie stanowić załącznik do protokołu.
  2. Sprawy organizacyjne.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Ad.1. Porządek obrad przyjęto bez zmian, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów: 12 głosów  „za” – jednogłośnie.

Ad.2. Przewodniczący Rady Dzielnicy, przedstawia wszystkim zebranym pismo od Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Piotra Grzelaka z dnia 28.09.2016 w sprawie wyrażenia opinii na temat obsługi dzielnicy autobusami ZTM.

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy p. Krzysztof Knitter krótko prezentuje wady i zalety przedstawionej przez p. Piotra Grzelaka propozycji.

Mieszkanka dzielnicy z ul. Macieja 12 p. Leokadia Wysocka odczytuje pismo skierowane do Rady Dzielnicy w sprawie komunikacji miejskiej na Wzgórzu Mickiewicza. Opowiadając się za propozycją Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, zaznacza przy tym, że w obecnej sytuacji wszyscy mieszkańcy WM, ale głównie młodzież szkolna jak i osoby starsze, oraz niepełnosprawne mają problem z wydostaniem się do pozostałych dzielnic miasta i mogą poczuć się wykluczone społecznie.

Wywiązała się dość burzliwa dyskusja, głos zabierały osoby zarówno popierające propozycje p. Piotra Grzelaka jak i przeciwne odpowiednio motywując swoje stanowisko. W między czasie Radna Dzielnicy Justyna Kulig Bogdan, musiała wcześniej opuścić spotkanie z przyczyn prywatnych, wydała przy tym oświadczenie, że jest za komunikacją miejską na dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ale jedynie w postaci mini-busów.

Przewodniczący Zarządu p. Krzysztof Knitter otrzymał listę osób i podpisów, którzy są przeciwni komunikacji miejskiej na Wzgórzu Mickiewicza w postaci midi-busa, długości prawie  11m. Lista będzie dołączona do wcześniejszych list mieszkańców  opowiadających się za komunikacją autobusową

Ad.4. Zarówno obecni Mieszkańcy jak i Radni Dzielnicy wystąpili z wolnymi wnioskami:

– Zorganizowanie badań opinii publicznej wśród Mieszkańców dzielnicy nt. komunikacji miejskiej na Wzgórzu Mickiewicza.

– Propozycja wynajęcia prywatnego busika do przewożenia osób zainteresowanych do głównych pętli komunikacyjnych.

– Propozycja przeniesienia chociaż jednego mini-busa kursującego na linii 100 na rzecz obsługi Wzgórza Mickiewicza.

– Wniosek o uruchomienie komunikacji miejskiej na dzielnicy Wzgórze Mickiewicza w sposób który byłby najbardziej optymalny i bezpieczny dla jej Mieszkańców.

Ad.5. Przewodniczący Rady Dzielnicy p. Marek Kurant po udzieleniu głosu wszystkim zainteresowanym zakończył IX sesję Rady Dzielnicy, dziękując wszystkim obecnym za przybycie

 

 Protokolant:                                                                                       Przewodniczący RDWM:                                

Michał Piecek                                                                                               Marek Kurant