Protokół z obrad  sesji Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

 

w dniu  13 września 2016 roku (wtorek), o godz. 19.00 odbyły się obrady VIII sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD na ul. Jacka Soplicy 15,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 1. Informacja Zarządu o aktualnym stanie prac i zadań:
 • Uruchomienie Mini busów na Dzielnicy.
 • Ścieżka rekreacyjna na koronie Parku na Zboczu (od Łostowickiej do schodów ulicy Maryli).
 • Plac rekreacji – Soplicowo
 • Nowa strona www.
 • Stan wniosku inwestora o zabudowę wielorodzinną na zboczu PnZ.
 • inne
 1. Sprawy organizacyjne :
 • Wstępny terminarz sesji RD na 2017r .
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

Rozpoczęcie obrad sesji – Przewodniczący Rady stwierdził kworum i otworzył obrady. Obecnych 9 radnych oraz 1 gość –mieszkanka dzielnicy – lista obecności stanowi Załącznik Nr 1. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Po 20 min doszła jeszcze jedna radna. Zatem obecność wynosi 10 osób.

 

Przewodniczący Zarządu poinformował o sprawach bieżących:

 • Uruchomienie Mini busów na Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

Obecny podczas sesji gość – mieszkanka dzielnicy poprosiła o podanie przez radnych stanu postępu działań dotyczących przywrócenia kursowania linii autobusowej na terenie Wzgórza Mickiewicza.

 1. Krzysztof Knitter zreferował sprawę. W lipcu 2016r. przewidziany był drugi przetarg na dostawcę mini busików lecz nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów. Mieszkanka przedstawiła pismo, w którym proponuje linię nr 156 rozszerzyć o przystanek położony na terenie naszej dzielnicy. Część radnych przypomniała wątpliwość czy pełnowymiarowy autobus miejski będzie w stanie zakręcać, bądź zawracać na zbyt wąskich ulicach naszej dzielnicy. Dotychczasowe stanowisko ZDiZ nie dopuszczało takiej możliwości.

Powyższy problem komunikacyjny P. Krzysztof Knitter obiecał przedstawić na Forum Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic.

 • Budowa ścieżki rekreacyjnej na koronie Parku na Zboczu, zgodnie z uzgodnionym przez RDWM projektem architektonicznym, została zgłoszona jako wniosek do projektu budżetu gminy Gdańsk na przyszły rok. Sprawa czeka na uchwalenie ww budżetu.

 

 • Plac rekreacyjny na rogu ulic Soplicy i Wojskiego zgłoszony do budżetu obywatelskiego 2016r.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Beata Cybal-Mikołajewska poinformowała, że na podstawie informacji otrzymanej drogą telefoniczną z DRMG, wyłaniany jest obecnie wykonawca i do 30-11-2016 plac powinien być ukończony. Natomiast inna wyłoniona już firma rozpoczęła prace remontowe na odcinkach chodników na ul. Telimeny oraz ul. Rejenta, które są wykonywane w ramach Programu Modernizacji Chodników. Termin ukończenia 15-11-2016r.

 • Krzysztof Knitter powiedział, że uruchomiona została nowa strona internetowa Rady Dzielnicy pod adresem: http://wzgorzemickiewicza.pl/,
 • Przewodniczący Rady Marek Kurant poinformował, że spółka MS 15 sp. z o.o. inwestor występujący o udzielenie warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na terenie sąsiadującym z planowanym Parkiem na Zboczu, odwołał się od decyzji odmownej wydanej przez Urząd Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W związku z powyższym decyzja Miasta nie stała się jeszcze prawomocna.

 

Następnie poruszono i zreferowano następujące tematy:

 • 17-09-2016 w godzinach 11.00 – 14.00 odbędzie się akcja „Posprzątaj z nami swoją dzielnicę”. Zaproponowano rozpropagowanie akcji poprzez umieszczenie plakatu i informacji na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń przy sklepie Koksa,
 • na prośbę Zarządu zostały przez ZDiZ naprawione i odnowione zabawki na placu zabaw,
 • Rada Dzielnicy nie otrzymała zgody na rejestrację przez monitoring dzielnicowy numerów samochodowych tablic rejestracyjnych,
 • w dniach 12-25-09-2016r. odbywa się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2017. Z terenu Wzgórza Mickiewicza zostały zgłoszone 4 projekty. Łącznie obejmują kwotę przeznaczoną w budżecie na naszą dzielnicę. Wśród radnych zostały rozdane plakaty oraz informatory informujące o budżecie,
 • Ponadto Przewodniczący Rady przedstawił otrzymane zestawienie propozycji zmian do Statutów z konsultacji 2015r. Do nowego statutu Dzielnicy WM wpłynęły 4 uwagi od naszej radnej. Wiceprzewodnicząca Justyna Kulling Bogdan dokona ogólnego przeglądu uwag zgłoszonych do Statutów i ew. rozważy propozycję ich uzupełnienia.

 

Przewodniczący  Rady przedstawił nowy terminarz sesji Rady Dzielnicy na rok 2017r (Załącznik nr 2).

 

Wolne wnioski:

 • Radni zgłosili, że na terenie dzielnicy Straż Miejska znowu pojawia się sporadycznie, w związku z tym Przewodniczący Zarządu Krzysztof Knitter zadeklarował się przeprowadzić rozmowę z nowym dzielnicowym o wysyłaniu patroli na teren naszej dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem okolic pomnika Adama Mickiewicza.
 • Radna Justyna Kulling Bogdan zgłosiła problem stanu rur instalacji gazowej biegnącej poza budynkami na terenie dzielnicy. Zdecydowano o napisaniu pisma w tej sprawie do PGNiG.

 

Na tym obrady zakończono.

 

Protokołowała                                                                                                                               Przewodniczący Rady Dzielnicy

Beata Cybal-Mikołajewska                                                                                                              Marek Kurant

 

Załącznik:

Plan Sesji Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza w 2017.

 

 1. 13 grudzień 2016
 2. 14 marzec 2017
 3. 6 czerwiec 2017
 4. 19 wrzesień 2017
 5. 12 grudzień 2017

 

Plan jest planem wstępnym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb.