Protokół z obrad X sesji Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

W dniu 13 grudnia 2016 roku, o godz. 19.00 odbyły się obrady X sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD na ul. Jacka Soplicy 15,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 1. Informacja Zarządu o:
 • Stanie prac nad OOU (Obszar Ograniczonego Użytkowania dla lotniska w Rębiechowie) i sposobie uzyskania stosownego odszkodowania, dla mieszkańców strefy,
 • Projekt Autobus dla Dzielnicy,
 • Prace budowlano-remontowe prowadzone na terenie dzielnicy,
 • Sprawozdanie ze spotkania ze Strażą Miejską i Policją, i ew. organizacja spotkania    i informacji od przedstawicieli Zakładu Utylizacji w Szadółkach,
 • Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016,
 • Propozycje do budżetu RDWM na rok 2017,
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Ad 1. Rozpoczęcie obrad sesji, już na wstępie pojawia się wniosek p. Kazimiery Juraczko o uczczenie minutą ciszy ofiar Stanu Wojennego, zaaprobowany przez wszystkich obecnych. Po chwili zadumy Przewodniczący Rady stwierdził kworum i otworzył obrady. Obecnych 9 radnych– lista obecności stanowi Załącznik Nr 1. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 2. W temacie prac nad UOO, nie pojawiło się za dużo nowych faktów, z informacji uzyskanych przez p. Krzysztofa Knittera linie lotnicze ograniczając koszty już wiele kilometrów przed lotniskiem nakazują pilotom rozpoczęcie opadania maszyn, stąd niskie loty nad naszym osiedlem. Każdy mieszkaniec może na swój koszt wykonać ekspertyzy i próbować uzyskać odpowiednie odszkodowanie: albo w drodze ugody z lotniskiem uzyskując środki na izolację akustyczną, lub na drodze sądowej w celu uzyskania odszkodowania na własny użytek. Rozmowę zakończyła deklaracja p. Zygmunta Juraczko o przeprowadzeniu dodatkowego rozeznania w Sejmiku Województwa w kwestii rozszerzenia OOU.

W sprawie busa dla dzielnicy Rada wystosowała pismo do władz miasta, które na razie pozostało bez odzewu. Z powodu braku członka Rady, który monitoruje temat, sprawa została odroczona do następnego zebrania Rady.

W temacie prac remontowo – budowlanych na ulicy Telimeny, wywiązała się żywa dyskusja w sprawie jakości odtwarzanych nawierzchni skwitowana stwierdzeniem, że było krzywo przed remontem to i teraz odtworzono nawierzchnię nierówno. Ostatecznie p. Krzysztof Knitter zobowiązał się do sprokurowania pisma z zapytaniem do firmy przeprowadzającej aktualne remonty, jak to w rzeczywistości jest z tą jakością nawierzchni i poziomami studzienek wod-kan.

Rada, po dyskusji, przeprowadziła też głosowanie w którym stosunkiem głosów 8 do 1 wyraziła swoją decyzję, o wystąpieniu do GIWK oraz ZDiZ aby nie odtwarzać zdemontowanego progu zwalniającego na ul. Telimeny.

W sprawie realizacji budżetu obywatelskiego 2016, radni wyrazili swoje ubolewanie faktem samoistnego złamania się drzewa w miejscu powstawania placu rekreacji–Soplicowo, a jednocześnie zadowolenie z postępu prac. Pojawiła się potrzeba znalezienia właściwej nazwy własnej dla placu rekreacji i Zarząd zadeklarował zajęcie się tą sprawą.

W kwestii budżetu na rok 2017, przedstawiono wstępną propozycję zwiększenia budżetu na organizację festynu z okazji dnia dziecka, wykonanie, nowej trwalszej tablicy na pomniku Mickiewicza, uruchomienie w pełni strony internetowej dzielnicy, przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy ogród, oraz organizację w okresie jesiennym dnia seniora.

Ad 3. Wolnych wniosków nie przedstawiono, w związku z czym Przewodniczący Rady zakończył oficjalną część Sesji po której nastąpiło przełamanie się opłatkiem obecnych i skromne spotkanie Wigilijne.

 

Protokołował                                                             Przewodniczący Rady Dzielnicy

Adam Kępa                                                                 Marek Kurant