PROTOKÓŁ z obrad XI sesji Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, która odbyła się w dniu 14 marca 2017 roku w siedzibie Rady Dzielnicy ul. Jacka Soplicy 15.

Na ustawowy skład 15 Radnych w XI sesji uczestniczyło 12 osób , co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad. W tym, jeden radny opuścił zebranie wcześniej i nie uczestniczył we wszystkich głosowaniach (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

W sesji RD WM wzięło także udział 6 mieszkańców-lista obecności w aktach.

XI sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza została zwołana przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy pana Marka Kuranta z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
  1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2016, sprawozdanie KR, dyskusja.
  2. Dyskusja i podjęcie uchwały 12/XI/2017, w sprawie przeznaczenia środków z budżetu miasta Gdańska (projekt uchwały w załączniku) – Zarząd.
  3. Informacja Zarządu o aktualnym stanie prac i zadań, w tym o stanie bezpieczeństwa i jego poprawie.
  4. Dyskusja nad propozycjami priorytetowych dla Rady, zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018.
 • Dyskusja o formach współpracy z KS, podjęcie uchwały 13/XI/2017 (projekt uchwały w załączniku).

 

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

 

Ad. 1 Sprawy regulaminowe.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Pan Marek Kurant dokonał otwarcia XI sesji Rady.

Na wniosek radnej Kazimiery Juraczko przesunięto pkt 6 i na miejsce bezpośrednie po pkt 2. (czyli po Sprawozdaniu Zarządu). W głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przyjęto nowy porządek obrad – 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. 2 Dyskusja o formach współpracy z KS, podjęcie uchwały 13/XI/2017 (projekt uchwały w załączniku)

Pan Marek Kurant zaproponował wniesienie poprawki do tekstu Uchwały, w paragrafie 1, w sprawie współpracy z Kołem Seniora – po dyskusji przyjęto poprawki większością głosów.

Za przyjęciem Uchwały w poprawionym brzmieniu głosowało 10 os/11 obecnych

Za odrzuceniem Uchwały głosowało 0 os/11 obecnych

Wstrzymała się od głosowania 1os./11 obecnych.

Ad. 3 Sprawozdanie Zarządu za rok 2016, sprawozdanie KR, dyskusja.

Pan Krzysztof Knitter zreferował sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2016, omawiając szczegółowo podjęte i wykonane zadania. Pani Bożena Kaszuba, członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła Protokół oceny działalności Zarządu RDWM za rok 2016, w którym Komisja pozytywnie oceniła pracę Zarządu za rok 2016. Do ww dokumentów radni nie zgłosili uwag Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2016 i Protokół KR stanowią załączniki do Protokołu.

Ad. 4 Dyskusja i podjęcie uchwały 12/XI/2017, w sprawie przeznaczenia środków z budżetu miasta Gdańska (projekt uchwały w załączniku) – Zarząd.

Po dyskusji i analizie projektu uchwały, ROWM przyjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z budżetu miasta Gdańska większością głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 os./11 obecnych

Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 os./11 obecnych

Wstrzymało się od głosowania 0 os./11 obecnych

Ad. 5 Informacja Zarządu o aktualnym stanie prac i zadań, w tym o stanie bezpieczeństwa i jego poprawie.

Przewodniczący Zarządu ROWM Pan Krzysztof Knitter omówił aktualne prace podejmowane w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu WM oraz wskazał na konieczność dalszego inwestowania w monitoring osiedlowy. Ponadto omawiano kwestie dotyczące:

– ubezpieczenia domu

– montaż alarmu w domu

– możliwości zabezpieczenia okien

– propozycje automatycznego oświetlenie domu i jego terenu

– czujność sąsiedzka i powiadamianie się nawzajem o dłuższych wyjazdach.

Ad.6 Dyskusja nad propozycjami priorytetowych dla Rady, zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018.

Przyjęto do wiadomości inicjatywy radnych, w ramach Budżetu Obywatelskiego, gdzie zgłoszono następujące projekty:

1/Monument Gdański , autor projekty Pan Zygmunt Juraczko,

2/Parking osiedlowy, autor projektu Pani Kazimiera Juraczko,

3/Tor saneczkowy, autor projektu Pan Zygmunt Juraczko,

4/Oświetlenie lampami led placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy, autor projektu Krzysztof Knitter,

5/Cisza i spokój na Jacka Soplicy – montaż progów zwalniających, autor projektu Krzysztof Knitter,

6/Bezpieczny dzieciak – montaż barierek przy wyjściu z placu zabaw i placu rekreacyjnego, autor projektu Krzysztof Knitter,

7/Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich, autor projektu Krzysztof Knitter,

8/Uporządkowanie terenu położonego wzdłuż chodnika znajdującego się pomiędzy ulicą Pana Tadeusza i ulicą Maryli, autor projektu Beata Cybal-Mikołajewska.

Projekty jw. zostały omówione przez ich autorów i generalnie spotkały się z pozytywnym przyjęciem.

Projekt nr 5, montaż nowych progów zwalniających na J. Soplicy, spotkał się z kilkoma uwagami krytycznymi w radzie.

Ad.7   Sprawy organizacyjne.

Wniosków nie zgłoszono.

 

Ad.8. Wolne wnioski.

Przewodniczący Koła Seniora wniósł o szybkie, w okresie najbliższych 7 dni, udostępnienie pomieszczenia RD na potrzeby Koła.

 

Ad.9 Zakończenie obrad.

Obrady trwały od godz. 20:05 do godz. 22.00.

 

Protokołowała:                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy WM:

Justyna Kulling-Bogdan                                                           Marek Kurant