Gdańsk, dnia  4.02.2020r.

Radni Dzielnicy

Wzgórze Mickiewicza

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza (Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r. z późn. zm.)

z w o ł u j ę

w dniu  18 lutego 2020 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady VI sesji Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Jacka Soplicy 15

z następującym porządkiem obrad:

1/Sprawy regulaminowe. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i  zatwierdzenie porządku obrad.

2/Sprawy organizacyjne

3/Sprawozdanie Zarządu za rok 2019

4/Dyskusja i podjęcie uchwały nr VI/13/2019 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działania statutowe

5/ Dyskusja i podjęcie uchwały nr VI/14/2019 w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia /przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury.

6/ Dyskusja i podjęcie uchwały nr VI/15/2019  w sprawie wyrażenia opinii na temat transportu zbiorowego kursującego w dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

7/Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawach bieżących

8/Wolne wnioski

9/Zakończenie obrad                      

                                                                                              Przewodniczący RDWM Zdzisław Wysocki