ZARZĄDZENIE NR 51/21
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów dzielnic
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713 oraz poz. 1378) oraz § 5 pkt 1 Uchwały Nr XXX/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26
listopada 2015 r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami miasta Gdańska (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 12.01.2016 r. Nr 2016 poz. 63 ze zm.) oraz §5
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z
mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic (Dz. U. Woj. Pom. z dnia
21.12.2020 r. poz. 5560 ze zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół ds. konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów dzielnic Miasta Gdańska,
zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
1) Sylwia Betlej – Przewodniczący Zespołu,
2) Karol Ważny – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
3) Kamila Błaszczyk – Członek Zespołu,
4) Romuald Plewa – Członek Zespołu,
5) Agnieszka Bartków – Członek Zespołu,
6) Halina Królczyk – Członek Zespołu,
7) Andrzej Witkiewicz – Członek Zespołu,
8) Aleksandra Stefańska – Członek Zespołu,
9) Paweł Kordowski – Członek Zespołu.
§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta
Gdańska w sprawie zmian statutów dzielnic, w tym przyjmowanie uwag do treści uchwalonych przez Radę
Miasta Gdańska projektów zmian statutów dzielnic, składanych na piśmie do siedziby Urzędu Miejskiego w
Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub wysyłanych pocztą na ww. adres lub drogą elektroniczną na adres email konsultacje@gdansk.gda.pl, oraz zorganizowaniu i przeprowadzeniu otwartego spotkania z mieszkańcami
umożliwiającego wyrażenie opinii oraz złożenie propozycji i opinii do protokołu. Po zakończeniu
przyjmowania uwag Zespół przekazuje wyniki w postaci zbiorczego zestawienia uwag Prezydentowi Miasta
Gdańska.

 1. Zespół działa w oparciu o Regulamin Konsultacji stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
  i Regulamin Zespołu ds. konsultacji stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wzór formularza zgłaszania uwag do projektów zmian statutów dzielnic Miasta Gdańska stanowi
  załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Aleksandra Dulkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/21
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 18 stycznia 2021 r.
REGULAMIN KONSULTACJI
§ 1. Regulamin konsultacji określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w oparciu o
Uchwałę Nr XXX/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska.
§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, zwane dalej „konsultacjami”:
1) są jednoetapowe,
2) mają charakter bezpośredni i równy,
3) obejmują teren całego miasta.

 1. Konsultacje odbywają się od dnia 25 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
  § 3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.
  § 4. Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gdańska.
  § 5. Uczestnictwo w konsultacjach polega na:
  a) składaniu uwag do projektów zmian statutów dzielnic w postaci papierowej lub drogą elektroniczną na
  adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl,
  b) uczestniczeniu w otwartym spotkaniu umożliwiającym wyrażenie opinii oraz składania propozycji i opinii
  do projektów zmian statutów dzielnic.
  § 7. 1. Uwagi składa się na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul.
  Nowe Ogrody 8/12 (decyduje data złożenia formularza w siedzibie Urzędu) lub wysłać pocztą elektroniczną na
  adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl w dniach od 25 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. Formularz
  można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje
  data nadania do dnia 15 lutego 2021 r.
 3. Spotkanie otwarte przeprowadzone zostanie w formie wysłuchania publicznego umożliwiającego
  wyrażanie opinii oraz składanie propozycji opinii do projektów zmian statutów dzielnic z wykorzystaniem
  środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość (tryb zdalny).
  § 8. 1. Podczas wysłuchania publicznego przewiduje się zaprezentowanie opinii zaprezentowanych przez
  mówców wybranych zgodnie z procedurą opisaną w § 9. Datę wysłuchania publicznego wyznaczono na dzień
  9 lutego 2021 r.
  § 9. 1. Prawo do prezentacji opinii podczas wysłuchania publicznego mają mówcy wyłonieni spośród
  zgłoszonych osób zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2-11.
 4. Osoby chcące wystąpić w roli mówców mogą zgłosić się:
  1) w okresie od 25 stycznia do 1 lutego 2021 r. w jeden z następujących sposobów: a) mailowo – wysyłając
  zgłoszenie na adres konsultacje@gdansk.gda.pl wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, kontakt
  telefoniczny;
  b) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 58 323 65 46 wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, kontakt
  telefoniczny
 5. Kolejność prezentacji stanowisk przez mówców określona jest według kolejności zgłoszeń.
 6. Każdy ze zgłoszonych mówców może w dowolnym momencie zrezygnować z przedstawienia stanowiska
  podczas wysłuchania publicznego.
 7. Mówcy, którzy prezentują stanowiska w trakcie wysłuchania publicznego, winni:
  a) zaakceptować niniejszy regulamin,
  b) oświadczyć, że zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na
  potrzeby organizacji wysłuchania publicznego,
  c) wyrazić zgodę na upublicznianie imienia i nazwiska oraz rozpowszechnianie wizerunku w związku z
  rejestracją, transmisją i późniejszym udostępnianiem zapisu przebiegu wysłuchania publicznego.
 8. Każdy z mówców ma prawo do jednokrotnego wystąpienia trwającego nie dłużej niż 5 minut. Korzystając
  z prezentacji osoba prezentująca bierze na siebie odpowiedzialność za kwestie dotyczące praw do
  upublicznienia treści zawartych w prezentacji (np. praw autorskich).
 9. Wysłuchanie publiczne prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który czuwa nad
  przestrzeganiem regulaminu oraz w szczególności: prowadzi listę mówców, udziela głosu i kontroluje czas
  wypowiedzi.
 10. Po udzieleniu głosu przez moderatora, mówca rozpoczyna od podania imienia i nazwiska.
 11. Mówcy nie mogą prowadzić polemiki ze stanowiskami prezentowanymi przez innych uczestników ani
  poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia ściśle stanowiące przedmiot wysłuchania publicznego.
 12. Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos mówcy, jeżeli ten
  nie mówi na temat, który jest przedmiotem wysłuchania publicznego, prowadzi polemikę z innymi
  uczestnikami, posługuje się argumentami ad personam, narusza zasady współżycia społecznego lub nie
  przestrzega niniejszego regulaminu.
 13. Wszyscy zgłoszeni mówcy mają możliwość przekazania Organizatorowi materiałów stanowiących
  pisemny zapis ich opinii do 15 lutego 2021 r.
  § 10. Przebieg wysłuchania publicznego jest jawny oraz podlega rejestracji, w szczególności w postaci
  nagrania audio-wizualnego.
  § 11. Projekty zmian statutów dzielnic i formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej
  o adresie: www.gdansk.pl/dzielnice.
  § 12. 1. Zespół opracowuje wyniki konsultacji w postaci zbiorczego zestawienia uwag z podziałem na
  dzielnice i przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska.
 14. Prezydent Miasta Gdańska przedstawia wyniki konsultacji Radzie Miasta Gdańska na najbliższym
  posiedzeniu, po opublikowaniu wyników konsultacji.
  § 13. Wyniki konsultacji publikowane są:
 15. na stronie internetowej o adresie: www.gdansk.pl/dzielnice,
 16. w Biuletynie Informacji Publicznej
 17. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
  PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
  Aleksandra Dulkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/21
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 18 stycznia 2021 r.
REGULAMIN ZESPOŁU DS. KONSULTACJI
§ 1. Regulamin określa sposób działania Zespołu ds. konsultacji społecznych dotyczących zmian
statutów dzielnic Miasta Gdańska.
§ 2. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Przewodniczącego
Zespołu.

 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii posiedzenia zespołu mogą
  odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). O trybie
  spotkań zespołu decyduje Przewodniczący Zespołu.
  § 3. Pod nieobecność Przewodniczącego Zespołu, posiedzeniu przewodniczy Zastępca
  Przewodniczącego Zespołu.
  § 4. 1. Decyzje Zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w
  obecności co najmniej połowy jego składu.
 2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu, a w
  przypadku jego nieobecności – głos przewodniczącego posiedzenia.
  § 5. 1. Protokół posiedzenia sporządza członek Zespołu wskazany (w kolejności alfabetycznej) przez
  Przewodniczącego Zespołu. W przypadku nieobecności wskazanego do protokołowania członka Zespołu
  następnego z listy protokołującego wskazuje Przewodniczący posiedzenia. Nieobecny członek Zespołu
  sporządza protokół na kolejnym posiedzeniu Zespołu.
 3. W protokole posiedzenia zamieszcza się porządek posiedzenia, wnioski i decyzje podejmowane przez
  Zespół.
 4. Protokół jest odczytywany na zakończenie posiedzenia Zespołu i przyjmowany zgodnie z §5.
  § 6. 1. Zespół przekazuje wyniki konsultacji Prezydentowi Miasta Gdańska niezwłocznie po
  zakończeniu pracy.
 5. Zespół podaje wyniki konsultacji do publikacji.
 6. Zespół może zlecić opracowanie wyników konsultacji (zestawienie uwag) oraz organizację
  i prowadzenia spotkań otwartych w ramach konsultacji podmiotowi zewnętrznemu.
  § 7. Dokumentacja z konsultacji podlega archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
  Aleksandra Dulkiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 18 stycznia 2021 r.
Formularz zgłaszania uwag
do projektów zmian Statutów dzielnic
w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku
Formularz zgłaszania uwag
do projektów zmian Statutów dzielnic
w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie
Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku
Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe
Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie od 25 stycznia
2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o
terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r
Część I. Obowiązkowe dane osobowe
imię i nazwisko:
adres zamieszkania:
adres e-mail lub telefon:
[ ] Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie na
potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez Urząd
Miejski w Gdańsku.
W miejscu właściwym, zaznacz X.
Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres
lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail
konsultacje@gdansk.gda.pl
Część II. Zgłaszane uwagi
Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy:……………………
W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze.
Lp. Uwagi dotyczą
paragrafu: Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  a) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii
  Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
  b) art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713
  t.j.).
 2. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
  Administrator Danych
  Osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska
 • adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
 • e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /UMGDA/SkrytkaESP,
 • tel .+ 48 58 323 65 75
  Inspektor Ochrony Danych Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich
  sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
  korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem
  danych.
 • e-mail: iod@gdansk.gda.pl
 • tel. +48 58 524 45 00.
  Cele przetwarzania Twoich
  danych osobowych
  Twoje dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie
  zmian statutów jednostek pomocniczych Gdańska.
  Okres przechowywania
  Twoich danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 25 lat, a następnie zostaną
  przekazane do właściwego archiwum państwowego. Po przejęciu przez
  archiwum państwowe dokumentacja jest przechowywana wieczyście.
  Odbiorcy Twoich danych
  osobowych
  Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na
  podstawie przepisów prawa.
  Odbiorcami Twoich danych będą też podmioty współpracujące z Gminą
  Miasta Gdańska na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania
  danych.
  Twoje prawa związane z
  Przysługują Ci następujące
  prawa związane z
  przetwarzaniem danych
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
  przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania do usunięcia danych,
 • prawo do sprzeciwu.
  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem
  Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
  Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych
  osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
  Informacja dodatkowa Twoje dane osobowe nie będą służyły do dotyczącego Ciebie
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi
  czynny udział w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany statutów
  jednostek pomocniczych.
  PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
  Aleksandra Dulkiewicz