Gdańsk, dnia  01.01.2019r.

                                      Szanowni Państwo,

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu  08.01.2019 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady XVIII sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA w siedzibie RD przy ul. J. Soplicy 15.

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad..
 1. Dyskusja i podjęcie uchwały nr 19/XVIII/2018, w sprawie negatywnej opinii wobec planów inwestycji deweloperskiej polegającej na budowie dwóch zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, łącznie 19 budynków z garażami , wraz z urządzeniami budowlanymi, przy ulicy Telimeny na dz. nr 7/5, 7/4, 7/7, i działkach przyległych – projekt uchwały w załączeniu.
 2. Informacja Zarządu o aktualnym stanie prac i zadań, w tym w sprawie realizacji uchwały nr 15/XIV/2017 (hotele).
 3. Informacja o podjętych działaniach dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego, kontrola przestrzegania ograniczeń prędkości przez kierowców.
 4. Dyskusja o proponowanych zmianach w organizacji ruchu drogowego na dzielnicy, a także propozycji regulacji timingu świateł na skrzyżowaniu Łostowickiej i Wojskiego w godzinach szczytu, tak aby poprawiać bezpieczeństwo jw. oraz eliminować z ruchu kierowców skracających sobie drogę przez osiedle.
 5. Sprawozdanie Zarządu Rady za 2018 rok, oraz dyskusja
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Uchwała Nr 19/XVIII/2019 -PROJEKT

Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

z dnia 08.01.2019 roku

 

w sprawie wyrażenia negatywnej opinii  Rady Dzielnicy dotyczącej postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy nr WUiA.-V.6730.207-9.2018.EJ.181492, z dnia 2018.11.06, dla budowy dwóch zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej – łącznie 19 domów, wraz garażami i infrastrukturą, na trzech działkach prywatnych dz. nr 7/5, 7/4, 7/7, oraz działkach gminnych : 9/24, 9/25, obr. nr 204S i dz. nr 79/15, 79/1 obręb nr 170S wraz z urządzeniami budowlanymi w Gdańsku , z dojazdem od ul. Telimeny. Na podstawie §4 ust.1 pkt 1,2,3 i 6 oraz §15 ust.1 pkt 5,6 i 14  Statutu Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku oraz uchwały nr XXXVIII/1078/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r , w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

 

Uchwala się co następuje:

 

 • 1

Rada Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza (RDWM) uwzględniając stanowisko mieszkańców, w tym również z upoważnienia Stowarzyszenia Park na Zboczu, wyraża swój sprzeciw wobec planów dotyczących zgody Władz Miasta na przedmiotową zabudowę działek nr 7/5, 7/4, 7/7, 9/24, 9/25, obr. nr 204S i dz. nr 79/15, 79/1 obręb nr 170S.  Rada Dzielnicy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza do reprezentacji powyższego stanowiska wobec Władz Miasta.

 

 • 2

Rada Dzielnicy uznając za konieczne wskazanie możliwych, alternatywnych rozwiązań, które zmierzać mogą do załagodzenia kontrowersji i napięć społecznych upoważnia Zarząd RDWM do przedłożenia Prezydentowi Miasta Gdańska stanowiska Rady Dzielnicy wskazanego w Ustępie 1 niniejszej uchwały wraz z propozycją alternatywnego rozwiązania dotyczącego spornej zabudowy poprzez zamianę działek.

Propozycja takiego rozwiązania  – co wymaga podkreślenia – była wskazywana przez mieszkańców, w tym i Stowarzyszenie „Park na Zboczu”.

Treść propozycji Rady stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

 • 3

Rada Dzielnicy upoważnia Zarząd RDWM do podejmowania aktywnych działań zmierzających do publicznego reprezentowania interesu mieszkańców w zakresie sprzeciwu wobec zabudowywania północnego zbocza Doliny Siedlickiej na wymienionych w par 1 terenie. Jednocześnie upoważnia Zarząd RDWM do podejmowania działań w tej sprawie w okresie po zakończeniu kadencji obecnej Rady Dzielnicy.

 

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały RDWM

 

 

Pan Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

Nowe Ogrody 8/12

80-804 Gdańsk

 

Szanowny Panie Prezydencie.

 

 

Zarząd Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza działając na podstawie Uchwały Rady Dzielnicy Nr 19/XVIII/2019 z dnia 08.01.2019r., upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Park na Zboczu oraz   zwraca się do Pana Prezydenta o rozpatrzenie propozycji rozwiązania, która budzi wiele emocji społecznych, kwestii budowy nowego, dużego osiedla domów jednorodzinnych na północnym osuwiskowym zboczu Doliny Siedlickiej, zaplanowanego na działkach nr 7/5, 7/4, 7/7, 9/24, 9/25, obr. nr 204S i dz. nr 79/15, 79/1 obręb nr 170S.

 

Problem kontrowersyjnej zabudowy jest przedmiotem sporu społecznego trwającego już ponad trzynaście lat. Społeczność lokalna kwestionuje zasadności takiego rozwiązania podnosząc szereg racjonalnych argumentów merytorycznych, a także społecznych.

W tej sprawie prowadzone były od wielu lat negocjacje, mediacje i inne działania, które nie przekonały strony społecznej do zgody na zabudowę tego terenu.

Z drugiej strony istnieje jednak własność gruntów z koncepcją ich obecnego właściciela, który ten teren nabył, zapewne w celu dokonania inwestycji – wybudowania mieszkań. Na marginesie należy zauważyć, że przed „transakcją” zakupu tych gruntów ich pierwotny, wieloletni właściciel nie uzyskiwał od władz miasta „prawa do zabudowy” nawet w zakresie rozbudowy o własny dom rodzinny. Były to wówczas tzw. „tereny zielone”. Charakter gruntów zmienił się wkrótce po sprzedaży działki.

 

Mając jednak na względzie rozwiązanie nabrzmiałego problemu pragniemy wskazać – opierając się na koncepcji podnoszonej już kilka lat temu m.in. przez Stowarzyszenie „Park na Zboczu”,  na możliwość rozwiązania tego problemu poprzez zamianę działek.

Za  tereny należące do Inwestora miasto mogłoby przekazać w drodze porozumienia inną atrakcyjną inwestycyjnie działkę dogodną dla dewelopera i akceptowalną społecznie.

Zdaniem społeczeństwa taka zamiana gruntów implikuje same korzyści, z których podstawowe to odejście od bulwersującej społeczność lokalną koncepcji mieszkaniowej zabudowy osuwiskowej skarpy, w miejsce niezbędnych i pożądanych tutaj terenów zielonych, których brak jest na terenie dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

 

Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla wszystkich stron, a co najważniejsze zażegnałoby wieloletni niepotrzebny konflikt społeczny dotyczący zabudowy osuwiskowego zbocza pomiędzy dzielnicami Siedlce a Wzgórzem Mickiewicza i umożliwi dalsze zagospodarowanie terenów zielonych w tym miejscu.


Przypomnieć należy niektóre z argumentów podnoszonych przez mieszkańców sprzeciwiających się zabudowie domów na zboczu:

 • Planowana zabudowa uniemożliwi  rozbudowę  rekreacyjnego Parku na Zboczu, tzw. „zielonych płuc” o wschodnią część Doliny. Już w 2019 r  w ramach budżetu obywatelskiego realizowana będzie budowa tzw. toru saneczkowego, ale mamy plany również na następne lata  i takie poszerzenie byłoby wskazane.
 • Wnioskowana zabudowa mieszkaniowa ww. terenu w sposób trwały wyeliminuje znaczną część areału terenów zielonych, co pogorszy retencję wody deszczowej na stromym stoku doliny. Tereny zielone chłoną wodę opadową, a intensywna zabudowa zbocza powiększy znacznie problem zalewania ulewami ul. Szarej, a w konsekwencji również Kartuskiej.
 • Realizacja inwestycji wymagać będzie przemieszczenia dużych mas ziemi, stwarza potencjalne zagrożenie dla stabilności fundamentów domów położonych powyżej, przy ulicy Maryli i Telimeny oraz poniżej, przy ulicy Szarej i Ogińskiego. Działki określone wnioskiem inwestora  położone są na zboczu osuwiskowym 3 klasy,  bezpośrednio ponad koroną 20 m wysokości urwiska  – tzw „osuwiska czynnego”  i wg Państwowego Instytutu Geologicznego są poważnie zagrożone ruchami masowymi ziemi.
 • Realizacja inwestycji istotnie pogorszy warunki komunikacyjne w tym terenie i spowoduje ostateczną degradację złego stanu głównych dróg na terenie dzielnicy, a które nie były przewidziane do takiego dużego obciążenia ruchem, jaki powstanie podczas użytkowania przez pojazdy budowy, chodzi tu zwłaszcza o ul. Wojskiego oraz ul. Pana Tadeusza na odcinku od ul. Świtezianki do ul. Pobiedzisko. O tym, jakie może to zrobić spustoszenie świadczyć może degradacja ul. Wojskiego, która była częścią objazdu, stworzonego w trakcie modernizacji ul. Łostowickiej i nie była przewidziana do remontu po jego zakończeniu, co inwestor powinien przewidzieć w kosztach. Po zakończeniu budowy będzie rano wyjeżdżało ok 60 samochodów i tyle samo wjeżdżało po południu na teren nowego osiedla, co dodatkowo będzie powodowało sukcesywną degradację ulic.
 • Zbocze ma charakter osuwiskowy, co powoduje realne zagrożenia i radykalnie podnosi koszty budowy. Nowa inwestycja negatywnie wpłynie na na warunki zamieszkania, a także pogorszy warunki życia mieszkańcom, oraz spowoduje zacienienie dla, około 20 m niżej położonych domów, np. bloku spółdzielni GSM przy ul. Szarej 27.
 • Zabudowa ta naruszyłaby również prawa nabyte właścicieli części domów naszej dzielnicy. Uchwałą RMG NR VI/56 z 06-10-1994 roku, uchwalono plan mpzp 1201 w którym teren zbocza Doliny Siedlickiej, m.in obecnych działek 7/4 i 7/5, przeznaczony był jako teren zielony, pod zieleń parkową (ZP). Gwarantowane planem mpzp sąsiedztwo terenu zielonego istotnie wpłynęło na decyzje zakupu działek i budowy  własnych domów  przez obecnych mieszkańców tej części dzielnicy, w  latach  1994-2003, tzn w latach obowiązywania planu mpzp 1201.
 • Wiele kontrowersji wzbudzało procedowanie mpzp nr 1220, w latach 2005-2010. Pięć lat trwały powszechne protesty, w stosunku do propozycji deweloperskiej zabudowy ww działek, obecnie nr 7/4, 7/5 i 7/7. Pod protestami podpisało się ponad 1000 mieszkańców Wzgórza Mickiewicza i Siedlec, RDWM, Stowarzyszenie Park na Zboczu oraz inne organizacje społeczne. Także podnoszone były wówczas zastrzeżenia wskazane w trybie nadzoru przez Wojewodę Pomorskiego w 2010 roku. W rezultacie plan nr 1220 ostatecznie został uchylony przez WSA w 2013r. Mając na względzie powyższe, chcemy  uchronić mieszkańców oraz interes prawny Gminy Miasta Gdańska przed podobnymi zastrzeżeniami.
 • RDWM wielokrotnie przedstawiała negatywne stanowisko co do zabudowy przedmiotowych terenów, ostatnio w swoich wnioskach do Studium SUiKZP dla Gdańska, z dnia 07.12.2015r jak i w swojej uchwale Nr 1/VII/2016 w sprawie opinii o wydaniu warunków zabudowy dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym miejscu, gdzie jednoznacznie  wnioskowała dla ww terenów, o utrzymanie funkcji terenów zielonych.

 

Szanowny Panie Prezydencie, mieszkańcy wraz z RDWM oczekują, że przedstawiona propozycja zostanie zaakceptowana, właściwie dopracowana merytorycznie i ostatecznie stworzy korzystne rozwiązanie społeczne i ekonomiczne.

Deklarujemy gotowość wsparcia i włączenia się dla podejmowanych działań w tym kierunku.

Zarząd Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

 

 

Rada Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza                                                                                                    Gdańsk 27.11.2018

Ul. Jacka Soplicy 15

80-119 Gdańsk

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza
w Gdańsku za rok 2018

Organem wykonawczym Rady Dzielnicy jest Zarząd Rady Dzielnicy pracujący w składzie:

Przewodniczący: Krzysztof Knitter                                                                   Zastępca: Beata Cybal-Mikołajewska

Członek Zarządu: Adam Kępa                                                                                       Członek Zarządu Michał Piecek

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 prawomocnych posiedzeń Zarządu. Zarząd nie podejmował własnych uchwał, wszystkie wnioski i ustalenia Zarządu były omawiane na posiedzeniach Rady Dzielnicy i dotyczyły:

 • występowania do odpowiednich Wydziałów Urzędu Miasta z wnioskami dotyczącymi bieżących potrzeb mieszkańców,
 • przygotowywania wystąpień w sprawach wynikających z estetycznych i porządkowych potrzeb dzielnicy,
 • kontaktu z mieszkańcami,
 • budowania sieci monitoringu – montaż i bieżąca konserwacja kamer w miejscach szczególnie niebezpiecznych i kryminogennych,
 • udzielania odpowiedzi na korespondencję,
 • kontynuacji prowadzenia akcji „Posprzątaj po swoim psie”,
 • spraw związanych z organizacją festynu z okazji Dnia Dziecka,
 • działania na rzecz uruchomienia linii komunikacyjnej na terenie dzielnicy WM,
 • uczestniczenia w spotkaniach roboczych obejmujących bieżące i pilne sprawy.

 

Realizując podstawową działalność statutową Zarząd w 2018r.:

 • wykonał plan finansowy za 2018 rok,
 • prowadził dokumentację Zarządu,
 • określał sposób wykonywania uchwał Rady Dzielnicy,
 • wykonywał uchwały Rady Dzielnicy,
 • na bieżąco reagował na składane przez mieszkańców skargi, wnioski oraz zapytania,
 • przeprowadził konsultacje w sprawie planowanych wydatków w ramach budżetu Rady Dzielnicy z mieszkańcami,
 • informował mieszkańców o wszelkich sprawach dotyczących dzielnicy w tablicy informacyjnej Rady, poprzez media społecznościowe oraz stronę internetową,
 • promowaniem wśród mieszkańców wydarzeń ogólnomiejskich takich jak maratony, duże imprezy plenerowe czy Gdańskie Dni Seniora,
 • w porozumieniu z Kuratorem Sądowym nadzorował pracę, osób którym sąd nakazał obowiązek wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,
 • współdziałał z organami Straży Miejskiej i Policji w zakresie utrzymania porządku i utrzymania bezpieczeństwa w Dzielnicy,
 • współpracował z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie oznakowania dróg i ulic, napraw bieżących nawierzchni ulic, chodników, koszenia trawników i sprzątania na placu zabaw,
 • na bieżąco monitorował budowę oraz uczestniczył w odbiorze pierwszego etapu „Parku Na Zboczu”,
 • wraz z Prezydentem Miasta i Zarządem Rady Dzielnicy Siedlce uczestniczył w oficjalnym otwarciu pierwszego etapu „Parku Na Zboczu”,
 • organizował festyn rodzinny. Impreza przebiegła bezpiecznie i wzorowo dzięki dobrej organizacji oraz zapewnieniu dzieciom dużej ilości atrakcji. Została bardzo wysoko oceniona przez uczestników,
 • organizował Mikołajki dla dzieci mieszkających w Dzielnicy,
 • zgłosił priorytetowe zadania do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na rok 2018 (budowa Parku Na Zboczu, remont Wojskiego oraz Soplicy),
 • ponowił wnioski z 2013, 2014, 2016 i 2017. do BPI:
 • Przebudowa wraz z mediami i wymianą masztów oświetleniowych ul. Wojskiego od ul. Łostowickiej do ul. Soplicy (wraz ze skrzyżowaniem) o długości ok. 420m,
 • Budowa „Parku Na Zboczu”,
 • Przebudowa wraz z mediami i wymianą masztów oświetleniowych ul. Jacka Soplicy zlokalizowanej pomiędzy ul. Gerwazego i ul. Pana Tadeusza o długości ok. 470m.
 • złożył nowe wnioski do BPI:
 • Budowa domu sąsiedzkiego dla mieszkańców Dzielnic Wzgórze Mickiewicza i Siedlce,
 • Przedłużenie ekranu akustycznego zlokalizowanego na skarpie ul. Armii Krajowej na wysokości ul. Filaretów długości ok.210 m,
 • koordynował i poparł projekty do Budżetu Obywatelskiego 2019,
 • podczas spaceru z Wiceprezydentem Gdańska Piotrem Grzelakiem przedstawił najważniejsze problemy naszej dzielnicy,
 • monitorował na bieżąco wykonanie projektów „Budżet Obywatelski 2018”,
 • uczestniczył w formułowaniu wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska,
 • rozpatrywał sprawę tzw. „hoteli robotniczych” w związku z licznymi wnioskami i skargami mieszkańców,
 • uczestniczył w comiesięcznych spotkaniach Kolegium Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic,
 • propagował zachowania ekologiczne namawiając do zmiany sposobu ogrzewania w domach,
 • udostępniał siedzibę Rady Dzielnicy przy ul. Soplicy 15 , członkom Koła Seniora w celu umożliwienia integracji i aktywizacji osób starszych oraz organizacji kursów komputerowych,
 • zabiegał z powodzeniem o montaż na terenie dzielnicy czujnika jakości powietrza,
 • zabiegał o kolejne remonty chodników: w 2019 roku zostaną wymienione chodniki przy ulicach Asesora, Stolnika oraz Soplicy (zaległe z 2017 w związku z koniecznością wymiany wodociągu i kanalizacji) a w 2021 roku Horeszków i Filomatów
 • przekazywał Policji nagrania z monitoringu. Udało się dzięki nagraniom ujawnić sprawców włamania na Ks. Robaka, aktu wandalizmu na Jacka Soplicy oraz kilku wykroczeń drogowych,
 • prowadził akcję informacyjną na temat nowego systemu sortowania odpadów obowiązującego od 1 kwietnia 2018,
 • informował o nowych przedsięwzięciach jak program „Dobry Start 300+”, karta mieszkańca i darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży, „koperta życia” dla seniorów oraz przypominał o składaniu wniosków w programie „500+”.

 

Rozliczenie wydatków za rok 2018:

 • Dzień Dziecka                                  272,14 zł
 • Monitoring 475,33 zł
 • Mikołajki dla dzieci 486,34 zł
 • Wsparcie klubu seniora 200,00 zł

 

Wydano na podstawie faktur:                  14.433,81 zł – Kwota do wydania 14.772,00 zł = – 338,19 zł

 

Kończąc sprawozdanie Zarząd Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza składa podziękowanie wszystkim osobom, które współpracowały i okazywały pomoc Zarządowi oraz Radzie Dzielnicy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców naszej Dzielnicy.

 

Przewodniczący Zarządu

 

Krzysztof Knitter

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

 

Beata Cybal-Mikołajewska