Gdańsk, dnia 16.10. 2016 roku
Szanowni Państwo,
Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu 24 października 2016 roku (poniedziałek), o godz. 19.00 obrady IX sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD, ul. Jacka Soplicy 15,

z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
• Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
• Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Dyskusja i rozważenie propozycji Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska Piotra Grzelaka, przedstawionej w liście z dnia 28.09.2016, w sprawie wyrażenia opinii na temat obsługi dzielnicy autobusami ZTM. Pismo jw. w załączeniu.
3. Sprawy organizacyjne
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Marek Kurant