Gdańsk, dnia 05.12.2016r.
Szanowni Państwo,
Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu 13 grudnia 2016 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady X sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD, przy ul. Jacka Soplicy 15,
z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
• Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
• Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Informacja Zarządu o:
• Stanie prac nad OOU (Obszar Ograniczonego Użytkowania dla lotniska w Rębiechowie) i sposobie uzyskania stosownego odszkodowania, dla mieszkańców strefy,
• Projekt Autobus dla Dzielnicy,
• Prace budowlano-remontowe prowadzone na terenie dzielnicy,
• Sprawozdanie ze spotkania ze Strażą Miejską i Policją, i ew. organizacja spotkania i informacji od przedstawicieli Zakładu Utylizacji w Szadółkach,
• Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016,
• Propozycje do budżetu RD na rok 2017,
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie obrad.

Po Sesji odbędzie się tradycyjne Wigilijne spotkanie opłatkowe.

Przewodniczący Rady Osiedla

Marek Kurant