Szanowni Państwo,

 

Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu 20 marzec 2018 roku (wtorek), o godz. 19.00 obrady XV sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD, przy ul. Jacka Soplicy 15.

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad..
 1. Sprawozdanie Zarządu RD i Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 2. Informacja Zarządu o aktualnym stanie prac i zadań, w tym o stanie inwestycji realizowanych i planowanych dla Dzielnicy, strefie OOU, o działaniach w/s hoteli.
 3. Stanowisko RDWM do planu mpzp 1847 – cmentarz Łostowicki i rondo AK, Łostowicka (stacje bazowe, zagospodarowanie skwerku).
 4. Dyskusja nad budżetem 2018 i podjęcie uchwały budżetowej 16/XV/2018- projekt uchwały w załączniku.
 5. BO 2019 (informacja dla mieszkańców i koordynacja tematów proponowanych przez radnych RD)
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.
 9. Uwaga: z protokołem i uchwałami ostatniej, XIV Sesji można zapoznać się na stronie internetowej: http://wzgorzemickiewicza.pl                                                                                                         Przewodniczący Rady Dzielnicy  – Marek Kurant

 

Projekt Uchwały:

Uchwała Nr 16/XV/2018 Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza z dnia 20.03.2018 roku, w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działania statutowe.

Na podstawie §15 ust 1 pkt 21 oraz §34 ust 3 Statutu Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku oraz uchwały nr XXLI/1185/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2018 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

 

Rada Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza uchwala:

 • 1 Uchwala się następujący podział przyznanych środków finansowych w wysokości 14.772,00 zł, na działalność statutową jednostki pomocniczej z budżetu Miasta Gdańska:
 1. Wsparcie klubu seniora – 00,00 zł (wnioskowane 2500 zł na 2 wycieczki + bal)
 2. Organizacja festynu rodzinnego – 00,00 zł
 3. Organizacja konkursu: ”Najpiękniejszy Ogród Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 2018” – 00,00 zł
 4. Dofinansowanie naprawy placu zabaw przy SP14 – 00,00 zł (wnioskowane 5000 zł)
 5. Sprzątanie siedziby Rady Dzielnicy – 00,00 zł
 6. Rozbudowa systemu monitoringu – 00,00 zł 
 • 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RDWM

Marek Kurant