Na podstawie § 13 ust.3 Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ( Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r z późn. zm.)

Zwołuję

w dniu  26 czerwiec 2018 roku (wtorek), wyjątkowo o godz. 18.00 (osiemnastej !) obrady XVI sesji Rady Dzielnicy WZGÓRZE MICKIEWICZA, w siedzibie RD, przy ul. Jacka Soplicy 15.

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 1. Informacja Zarządu, dyskusja o aktualnym stanie prac nad realizacją uchwały Nr 15/XIV/2017 w sprawie hosteli oraz określenie dalszych działań w tej sprawie.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały 17/XVI/2018 priorytetowe zadania do budżetu miasta 2019 (projekt uchwały w załączeniu).
 3. Informacja o inwestycjach, odbiorach robót związanych z oddaniem ciągu PnZ i przekazaniem go do użytkowania oraz o festynie Dnia Dziecka i inne.
 4. Wyłożenie planu mpzp 1847 – cmentarz Łostowicki i rondo AK, Łostowicka (stacje bazowe, zagospodarowanie skwerku). Można wnosić uwagi do BRG.
 5. Autorskie propozycje organizacyjne radnej Bożeny Kaszuby.
 6. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Uwaga: z protokołem i uchwałami ostatniej, XV Sesji można zapoznać się na stronie internetowej:  http://wzgorzemickiewicza.pl

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Marek Kurant

 

Załącznik:

Uchwała Nr 17/XVI/2018 (projekt)

Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

z dnia 26.06.2018 roku

w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2019

Na podstawie §15 ust 1 pkt 9 Statutu Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 rok

Rada Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza uchwala co następuje: 

 • 1    Określa się następujące priorytetowe zadania dla Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2019:
 1. Przebudowa wraz z mediami ul. Wojskiego od ul. Łostowickiej do ul. Jacka Soplicy (wraz ze skrzyżowaniem) na długości ok. 450m
 2. II Etap Budowy „Parku Na Zboczu”
 3. Przebudowa wraz z mediami ul. Jacka Soplicy od ul. Gerwazego do ul. Pana Tadeusza (wraz ze skrzyżowaniami) na długości ok. 470m
 4. Budowa domu sąsiedzkiego dla Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza
 • 2   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RDWM

Marek Kurant